UWAGA ! Czy wiesz że........

 

Nieruchomości Sopot, Gdańsk, Gdynia- mieszkania, apartamenty 

 

UWAGA! Czy wiesz, że...

 

 

 

 

 

Zgodnie z brzmieniem ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku, pośrednikiem w obrocie nieruchomościami jest osoba fizyczna posiadająca licencję zawodową nadaną w trybie przepisów ustawy (art. 179 ust. 2 UGN).

 

Zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa, sporzą- dzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności (art. 180 ust. 3 UGN).

 

Nieruchomości Sopot, Gdańsk, Gdynia- mieszkania, apartamentySformalizowanie świadczenia ustug w zakresie pośredniczenia w obrocie nieruchomo- ściami uzasadnione jest ze względu na ochronę i bezpieczeństwo uczestników (klientów) tego obrotu.

 

Wynagrodzenie należne pośrednikowi jest elementem koniecznym umowy, zawarcie zaś umowy, w której nie przewiduje się wynagrodzenia za usługę pośrednictwa, jest sprzeczne z UGN.

 

Pośrednik w obrocie nieruchomościami świadcząc ustugi pośrednictwa na rzecz obu stron transakcji jest zobowiązany do zawarcia z każdą z nich umowy o pośrednictwo,

odpowiadającej wymogom określonym w art. 180 ust. 3 UGN.

 

Nieruchomości Sopot, Gdańsk, Gdynia- mieszkania, apartamentyŚwiadczenie usiug pośrednictwa nieodptatnie jest uznawane - jako działanie sprzeczne z prawem (narusza przepis art.180 par. 4 UGM - za czyn nieuczciwej konkurencji.

 

Wartość uzyskanej przez klienta bezpłatnie ustugi pośrednictwa stanowi jego przychód, i jako taki podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

 

 

Nieruchomości Sopot, Gdańsk, Gdynia- mieszkania, apartamentyWyciąg z opinii prawnej, przygotowanej przez
Kancelarię Radców Prawnych i Adwokatów
„Głuchowski, Rodziewicz, Zwara i Partnerzy"
.

powered by chrismar.pl | Icons | admin | stats